Shridhar Phadke

Shridhar Phadke and me during Sare Sangeetkar