Shri Ashok Patki

Shri Ashok Patki and Aditya Davne during Sare Sangeetkar